ࡱ F> a`c PR.KSKS?A 8 D, 4u X*$'hZ` )^*@U*R*(*" Zwm^gN@\ ZgS02021022S ~{ShT_~ Zwm^gN@\ sQN2021t^ll?e^^`QvbJT ^?e^ 2021t^ (W^Y0^?e^vcknx[ N ^gN@\meQf[`N/{_hQbOllVet_e``ebeu R[e\Lcۏll?e^^;NSO#N %NNcTbHe N hQRcۏTyll]\O0N/fhT[6R[]\OeHh0b@\ؚ^͑Ɖll?e^^]\O bllgN^]\O~eQhQ@\]\O͑Ne z0bzN1u@\;N#NN~ R{#N:NoR~ TvsQy[0z#N:NbXTvOllg]\O[\~ ZP0R;N[cwOb0R{[Nꁓb0#Ny[wQSO=[0~Tb^gN|~]\O[E cgqw0^Ollt]\OBl fnxOllg]\OvQ[S͑p %NyOlQvNN^I{͑pWv?e^Oo`lQ_0Nb[ZP}Y?eR gROo`lQ_ :NmeQ/{_=[V[0w0^sQN NTQ+?eR gR vBl (W@\[eQz_?eRlQ_Nh lQ^L?eCgRT#NNynUS0?eR gRRNcWS0 S:g0NlQ_ nUS lQ:yL?eSTL?eYZNy0N/f^zNl_~6R^0lQL_^6R^0$Ny6R^v^z gRNb@\_U\OlL?e]\O0mQ/f_U\[[sP[SbXTt^^l]\O0[sP[T[r^t^^l(W^YOll^[\~~N[ N Nt^^ZQ?e;N#Ne\Lcۏll^,{N#NNL#Kmċ0^{r^t^^f[l[l(ul`Q8h TekۏL0 N Y__U\l_lĉ[ O0:NۏNekR:_ll^ EQR)R(uXb0h0VGrU\ȉ0[ OKbQI{b___U\mgl_lĉ[ O0N/fb[hQ[ O0)R(u%f0nfI{͑ep ~~T:S^0_S:SgN;N{(WV gg:W06qOb:S0Θof T܀:SI{͑pg:STGW0f[!hI{͑pN:SW _4S>ehgkp~p2NQbQe[ OUSASNYON0N/fEQR)R(u NLun0We NLuΑuR iire 1rhT ΑuRirObg I{gN[ Op :_SnflHeg Ǐ_U\s:WT0S>e[ ODeI{;mR T^l[ OgNl_lĉ _[>yOlQOf}Yvwl0al0[l0T:S^EQR)R(u5uƉ0^d0b RI{eZSO ^l[ OgNl_lĉ?eV{ cؚhgDnOb>yOsQl^Ǐ`c[ Oh0[ OfpW2N]I{e_ cGShgDnOb>yOSN^ w0RNo}YvgNnfl[ OHeg0 N R[%Nk134.63NCQ gHeO6Rkg_W0qN_n`Sg0WI{ݏlL:N0N/fR:_gbl O^0(WSt^lQRXThQXTǏL?egblD^~B\b]\O#NnUS 0vQ[ %NyONl^ؚvgNl_lĉ ۏLhQb㉣[ O X:_hQ>yOvhgDnObaƋ0N/fEQRS%c V[[le v[ O\O(u ~~_U\ [lۏ>y:S lۏQg ;Nll[ O;mR ǑS>mS[ OUS0_U\l_T0?eV{[I{Yye_ 'YR[ O[lTgNvsQ?eV{lĉ0 N/f)R(u NLun0We NLuΑuR iire 1rhT ΑuRirObg T 0sQNۏNekR:_ΑuRirObv[ea 0eS^OI{e:g S>e[ ODe4000YON 6R\O[ OagE^200*N [ O500*N0ǏY_0Ye_v[ O;mR NNcGSN]\ONXTl_4ls^ f[ ONgNNR]\O gRcRNgN]\Ovz)R_U\0 V %NyOlQ_ v^9hnc[E`Qte,fnx͑'YL?eQV{vQV{;NSO0NyV0l[ z^0l_#NI{ ĉ͑'YL?eQV{Am z0^zePhQ?e^l_~6R^0XNNN_^bNb@\l_~ nNlQL_^ b[͑'Y YBgu ~~l_~OSRۏLxvz cQa^ EQRS%c?e^l_~(Wl6R[8h]\O-Nv\O(u0hQbcۏ?eRlQ_0ZWc NlQ_:N8^` NlQ_:NOY SR ۏNek=[QV{lQ_0gbLlQ_0{tlQ_0 gRlQ_0~glQ_v NlQ_ Bl͑pcۏL?eCgRЏL0͑'Y^yv0?eR6e/e0luI{͑pWOo`lQ_ %NyOvcw0ZP}YzlTċ0O]\O09hnc 02021t^Zwm^Nl?e^zl]\OR 0Bl TTq\N'Yf[lf[bZwm ~~_U\N 0Zwm^g0WObRl 0zlTċ0O]\O ǏwSg0[0Wx0HhORgI{Yyb__ [ 0Rl 0vyf['`0ĉzagevSd\O'`Tl_gbLv gHe'`I{cQ gNyOEQRƋ0RObhgDnv͑'YaINTݏlTg OOɉu~[l brVhzOgbgvaƋ0 N/f:_SgblNXTW0bgblNXTvf[`NW]\O>e0R͑MOn NpǏ:W0 Ndb__ R[_U\gNwƋ0mgl_0lĉvW;mR0Ǐۏeg0pQS (W[-Nf[ _ۏNNNMbI{e_ Oۏgbl OeP^ g^ckĉSSU\0V/f:_Sgblvcw:g6R0%NPT0R'YgblOo`lQ_R^ hQeMOcSlQO0ZSOI{>yOvcw0 yrdkbJT0 Zwm^gN@\ 2021t^12g13e 0Zwm^gN@\RlQ[ 00 2021t^12g13epSS   PAGE \* MERGEFORMAT 2  PAGE \* MERGEFORMAT 1 046flprֿ|qbK<1B*pho(mH sH B*pho(mH sH nHtH,B*phOJPJQJ^Jo(mH sH nHtHB*pho(mH sH nHtHB*pho(nHtHB*pho(mH sH nHtHB*pho(nHtHB*pho(mH sH nHtHCJ o(CJ o(#CJOJPJQJ^Jo(aJRHd@J,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJRHd@,B*phCJOJPJQJ^Jo(aJRHd@JCJ OJPJo(CJ OJPJo(rtvʴr\O1:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\CJOJPJQJ^JaJ+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtH+CJ,OJPJQJ^Jo(aJ,mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ $B*phCJ PJmHsHnHtHU " & * 2 åiK-:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\2 @ H T X åiK-:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\  , 2 4 : åiS=31CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\o(mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\:B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ : N P T X f j ʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\  " ʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ " F H  ʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ 0 4 @ B hjʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ jz|,.:<@D\ʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ \` .0T\nʹmT;"1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\)CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ nrʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ (*ʹiP71CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ &:ptͲeN34CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\,CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\,CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\˲|aN34B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH$B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ 4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\ TVXZbɮz^B&6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtHb<>B^ǰfO44CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\,CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\&CJ OJPJQJ^Jo(aJ *nHtH4CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *mH sH nHtH\,CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5 *nHtH\6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H6CJ OJPJQJ^Jo(aJ KH *mH sH nHtH_H BFdhx|ůtbTB4"#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHDѿ{mWI7)CJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ DZ\hrtx "$pͻsaO9'#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH+CJ OJPJQJ^Jo(aJmH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJCJ OJPJQJ^Jo(aJ *.CJ OJPJQJ^Jo(aJ *mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH px~ѿm_M?-#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ &2ѿq_Q?$4B*phCJ OJPJQJ^Jo(aJ mH sH nHtH#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ#CJ OJPJQJ^Jo(aJnHtHCJ OJPJQJ^Jo(aJ BDV^lvͽyZ;-@-T-V-ɪx^D*3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJPJQJ^Jo(aJ KHmH sH nHtH_H3CJ OJ PJ QJ ^J o(aJ KHmH sH nHtH_H1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\1CJ OJPJQJ^Jo(aJ 5mH sH nHtH\ }\8# & FdG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` & Fd8$7$1$$$$9D5$6$3$H$A$WD` & Fd8$7$1$$$$9D5$6$3$H$A$WD` & Fd8$7$1$$$$9D5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` H d#\))2-^> dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` & Fd8$7$1$$$$9D5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD` dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$WD`2->-@-V-p-r----neY 9r 9r d Yd[$\$ WDd@`@ & Fda$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ & Fda$$A$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$ & Fd8$7$1$$$$9D5$6$3$H$A$`dG$8$7$1$$$$9D4$5$6$3$H$A$`---- ..L.N.P.R.d Y 9r 9r  9r 9r  9r 9r =. A!4#2"$%S2P0pY1X0 0&&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pJ@Jcke a$$1$ CJaJKHmH sH nHtH_H$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*]DP@Dckee,g 2a$$8$7$H$ CJ aJ KHX^@Xnf(Qz)a$$1$[$d\$dCJOJQJo(aJKH$W@$p0J 5 )@ ux0J Dg@DHTML SbW[:g0J CJOJPJQJ^JaJvOvxl33;a$$1$%dO'dQ[$d\$dCJOJPJQJo(KHO2 Char Char Char Char Char Char Char Char Char Char CJ PJaJ@O@Char!WD`CJOJQJaJ.O".p18"1$KHaJ,O2,p0#1$KHaJVOBV Char$da$$1$CJOJQJaJKHnH tH hORhDefault%8$7$1$H$1B*phCJOJPJ^JaJmH sH nHtH_Hr2 : " j\nb|DpB "#N&))*,V-p--.R. !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? 2--R.@ABCDE) Gz@Times New Roman?[SOeckfN[_GBK;4 N[_GB23125$ za ( Tahoma7$ Verdana7lOeck\h[{SO?[SOeckfN[_GBK-ўSO; wiSO_GB2312? N[eckN[_GBKsQNntċkhhp_;mR]\OeHhYlmFuser Qh3j'Q?kd!),.:;?]}  & 6"0000 0 0 00000 =@\]^([{ 0 0 00000;[42,P)?A2-C|=!&2n6qoo + VS X [m BD'-13Z~#T8^QKYK Y;FI H!P"^"|#0E$JK$[R$$%&&i&.(=)$*, -p .//&n/90(k0o0w1".3Y3*5`52$6u:YS<(=6>9>?a@CGAJCDi]DnDs5F\F7H:H|HmuI{M)%MfHMVNOKR,V-W~,Wp-Wa(XYXW[ \BC\Av\W]Z _3_U`.`U2`J`0zaT0bqYbcrPdxeL f!"h:-h)Ph?jQjZj)ky lMlalZm6n#_q'3rGsBu/v[w8Vx]x y|dP| }[}QU}~CNq4<.9PV K3pY!SVSDevy=3WL)_J*\"kw:D5tC8py(M):_lKZAR-^5=dXg>9gWv=V->st%OJtx_wXnEF +DkFf-.#lB $&-8AQxB4HDb5g:`s'D\Q,fA oZM8NCF$C%nF |D' /bCYG_zK~3-r1&C==^V~+!Q ,6; ^e I1&l?Fr0 ;uUjie{z{Ϳǫߛ fN) 0(( nB <()jJ v~ 25"gB F()>vcޏc&{ 1#"PKPK N@drs/PKN@!drs/downrev.xmlMJ@awv7"lo4 Ά'}źX}46lj@W\[z.0Y)¢)0wk:nRc\X51NCO,. ءnN?3[{Z6T7oa kJ2RUM2*9_Сm8 _d3P۫e?PKN@,Υ drs/e2oDoc.xmlSK1#q{ǏZb°A 8@şnKe%;XdmAdl"J\sz,۩&&SΔAw'Wa/:~PȯW-تy*1؎CαmrKL72H6C1)>^UZRkTَlTfO#Nc?LxjzZC6?)`y"kFʁ̦y5@T ,?XbIHz;<8z_w?YiRߤ &{\'.l_=UwCaLXq:n/sԌRSJz6Ҵ팶uXk1k䭱`76-‰I+]ր1^cP z!>YE{_<6I G! Pqz:i;J|PK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ R[Content_Types].xmlPK N@4_rels/PKN@f< X_rels/.relsPK N@drs/PKN@! 8drs/downrev.xmlPKN@,Υ 7drs/e2oDoc.xmlPKYzkB F()>vcޏc&{ 2#"PKPK N@drs/PKN@ 1drs/downrev.xmlMJ@a;Tc6E 7VZ}mv!;I/p |S.NWSB63;j,|}=JȻ>Z0*]xp$R,Cu[ .$.ȱ~tG 7&u$ pb e\_u3Y{{gP'?_|AJqO>ނ<r#S'堶 ]PKN@6drs/e2oDoc.xmlSK1#q{ǏZb°A 8@şnKe%;XdmAdlrիz{gN%4w|6ro^> 3x 6xB~zh9VTvrmӠ<]d: FBwO)H*JZvfզj6%}8qa S32H\6BUf6ͫ\HgMbFv|ΙGo>~Ol^D#{7t¸I^'Wąjr]y( 3+Nǭ3{Q}J [FڴvF[H,5X[J0ԧp"_J5p̫Wȧ^|Ee$gV`dRki"QmhPK N@_rels/PKN@f< _rels/.relsj0 }qN/k؊c[F2e~"Kl`0;1 (6{PF783.#c(Y ̵W͘tT0Dlm#]ڀzgͿ0n .):&viUe6F,jY~}_G>~WoPKN@~ [Content_Types].xmlAN0EH%N@%邴K@`dOdlyLhoDX3'AL:*/@X*eRp208J妾)G,R}Q)=HiҺ0BL):T뢸WQDY;d]6O&8* VCLj"󃒝 yJ.;[wIC_ :{IOA !>Ø4 Swl9rj̛Mt֎k8풺toPKN@~ V[Content_Types].xmlPK N@8_rels/PKN@f< \_rels/.relsPK N@drs/PKN@ 1 8drs/downrev.xmlPKN@6 :drs/e2oDoc.xmlPKY~* 3 ? (   l((e,gFh 1025C"  l((e,gFh 1026C" 9)#t8#tX8#Xt) @ @ p @ @ p @) @C"9;)!!@Oh+'0( , @ L X d p| sQNntċkhhp_;mR]\OeHhYlmF Normal.dotuser6@@H?O@E@>@ ?k=WPS Office_11.8.2.10386_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,HPX `h WwW.YlmF.CoM 0t|KSOProductBuildVerICV2052-11.8.2.10386!F8EF6AEF729A4187BB855CA7C5B6D44C Root Entry F]WordDocument?0TableG*Data WpsCustomDataSummaryInformation(XDocumentSummaryInformation8  !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\^_b